دستگاه‌هایی که کار دستگاه ضبط و شنود صدا را انجام می‌دهند در این دسته قرار می‌گیرند.