انواع دستگاه‌های شنود مخفی در این قسمت قرار می‌گیرند.