بخارشور باکارایی مختلف و انواع مختلف دراین قسمت قرار میگیردکه کارایی ان هم این است منزل را تمیز و ضدعفونی می کند. بخار شوی ها علاوه برتمیزکردن بوهای  ناخوشایند مثلٰٰ توتون، تنباکو، پخت و پز، عرق بدن و ..از بین می برند.